Zuid-Kennemerland

Resultaten vragenlijst Groei & Bloei Zuid-Kennemerland

Allereerst willen wij als bestuur iedereen hartelijk danken die de moeite heeft genomen om onze digitale vragenlijst in te vullen! Wat ons in eerste instantie blij stemde was het hoge aantal responses. Van de 517 uitgezette digitale vragenlijsten onder leden en belang- stellenden, hebben 145 leden gereageerd wat neerkomt op 28,05%.

Deze respons is in vergelijking met de landelijk uitgezette vragenlijst met een totale respons van ongeveer 11%, hoog. De vragen zijn met een responsrate van 83% ook goed beantwoord. Dit cijfer houdt in dat vrijwel alle vragen volledig beantwoord zijn door de respondenten. Veel leden hebben dan ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de open vragen in te vullen. Hierdoor hebben wij als bestuur een nog beter beeld kunnen krijgen van wat leeft onder de leden en wat mogelijke verbeterpunten zijn voor onze vereniging.  
 

1. Nieuwsbrief Groei & Bloei Zuid-Kennemerland 

Het eerste deel van de vragen had betrekking op onze Nieuwsbrief. Wij zijn verheugd dat die goed wordt gelezen en gewaardeerd wordt met gemiddeld het cijfer 8.

Ruim de helft van onze leden (56,45%) ontvangt de Nieuwsbrief nog steeds het liefst in gedrukte vorm. De reden hiervoor is dat hij gebruikt wordt als naslagwerk en soms in gedeeltes gelezen wordt al dan niet onderweg. Verder geeft een deel van de respondenten aan dat indien de Nieuwsbrief alleen digitaal wordt aangeboden, deze ondersneeuwt in het totale aanbod van digitale berichten.

Wel geeft 58% van de respondenten aan dat zij er geen bezwaar tegen hebben als de Nieuwsbrief enkel digitaal zou worden verzonden. Leden die er wel bezwaar tegen hebben geven onder andere aan minder computervaardig te zijn en een digitale Nieuwsbrief minder snel te bewaren.

De lezers van de Nieuwsbrief zijn het meest geïnteresseerd in de rubrieken ‘presentaties en sprekers’ op onze verenigingsavonden, gevolgd door ‘de tuinbezoeken en excursies’. 57% van onze respondenten geeft aan naast ons eigen verenigingsblad van Groei & Bloei ook nog andere tuinmagazines te lezen, waarbij ‘Gardeners’ World’ en ‘Onze eigen tuin’ het meest genoemd worden.

Respondenten geven aan dat ze wel bekend zijn met de landelijke digitale versie van het tijdschrift Groei & Bloei en deze wel eens bezoeken (44,44%) alsmede onze eigen website (42,06%).

Voor beiden geldt dat 32,53% van de respondenten nooit de digitale versies bezoekt. Slecht 8,06% van onze leden is op de hoogte van het bestaan van onze facebookpagina. Daarvan bezoekt slecht 3% ook daadwerkelijk onze pagina wel eens. Op basis van deze resultaten is het bijhouden en actueel houden van onze facebookpagina dan ook te heroverwegen.

2. Activiteiten georganiseerd door Groei & Bloei, afdeling Zuid-Kennemerland 

Het tweede deel van de vragenlijst besteedt aandacht aan de door de afdeling georganiseerde activiteiten. 67 van de 120 respondenten geeft aan dat de door de afdeling Zuid- Kennemerland georganiseerde activiteiten aansluiten bij hun informatiebehoefte. Slechts 4 respondenten geven aan dat dit niet zo is en 42 respondenten hebben daar niet echt een mening over. Van de genoemde activiteiten worden de open tuinbezoeken met 76,67% het beste beoordeeld, als meest interessante activiteit. Andere interessante activiteiten die hoog scoren zijn de plantenruilmarkt gevolgd door de lezingen en presentaties.

54,17% van de respondenten is neutraal over de door de afdeling georganiseerde workshops. Op grond van deze score is het te heroverwegen om naast de bestaande workshops, ook andere workshops te organiseren die (beter) aansluiten bij de informatiebehoefte van onze leden. 

Een ander opmerkelijk resultaat is dat leden, niet zo goed op de hoogte zijn of zij daadwerkelijk voor deelname aan een activiteit een passende vergoeding betalen. Momenteel wordt alleen voor de workshops, dagtochten, excursies en de buitenlandreis een vergoeding tegen kostprijs gevraagd. De overige activiteiten zijn nu nog gratis, ook voor niet leden. Hiermee onderscheiden wij ons van andere afdelingen, waar ook voor de lezingen en eventuele andere activiteiten een bijdrage wordt gevraagd voor de leden en of niet leden. 
De respondenten gaven verder aan dat bij de activiteiten meer aandacht moet komen voor onderwerpen als duurzaam tuinieren, praktisch tuinonderhoud en kleine tuinen zoals stadstuinen.

Over sommige onderwerpen is geen eensluidende conclusie te trekken omdat ongeveer de helft van de respondenten vindt dat er meer aandacht voor moet komen en anderzijds sprake is van voldoende aandacht, zoals verhalen over/met kwekers, plantensoorten en variëteiten, zelf zaaien en vermeerderen. Daarnaast geven de respondenten aan dat er voldoende aandacht is voor o.a. reisverhalen, bloemschikken en kasplanten. Momenteel wordt door het bestuur gekeken in hoeverre aan de verschillende wensen tegemoet kan worden gekomen. 
Verder blijkt uit de responses dat de locatie en het tijdstip van invloed zijn op de deelname. Omdat onze afdeling een groot werkgebied beslaat is het niet voor alle leden mogelijk naar onze activiteiten te komen. Ook kunnen het tijdstip en de dag niet uitkomen vanwege andere verenigings- of sportactiviteiten. In de toelichting bij de open vraag kwam verder meerdere malen naar voren dat de aanmeldprocedure voor de activiteiten soms als storend wordt ervaren. Omdat dit signaal al langer bekend is bij het bestuur, wordt nu onderzocht op welke wijze de aanmeldprocedure verbeterd kan worden. Het bestuur hoopt hier in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

3. Kenmerken van de leden 

De respondenten van de vragenlijsten zijn overwegend vrouw, 81,98%. Daarnaast is 86,48% van onze leden ouder dan 60 jaar. Wat verder opvalt is dat de leden meestal langdurig lid zijn: 49,54% van onze leden is zelfs al langer dan 10 jaar lid. Op basis van deze cijfers mogen we stellen dat we te maken hebben met een vergrijzende ledenpopulatie. Enerzijds is dit te verklaren omdat oudere leden meer tijd hebben voor de tuin, omdat zij niet meer schoolgaande kinderen hebben en\of hoeven te werken. Anderzijds is het voor het welzijn van de afdeling belangrijk, dat wij de jongere doelgroep ook aan ons weten te binden. Deze jongere doelgroep haalt haar informatie niet noodzakelijk bij een landelijke vereniging zoals Groei & Bloei maar eerder digitaal door filmpjes te kijken op internet en sociale media of televisie zoals Gardeners’ World. Wel zijn onze leden bescheiden over hun tuinervaring als tuinier: 37,27% van onze leden beschouwt zichzelf als gemiddelde tuinier, 27% als gevorderde tuinier en 19% als vergevorderde tuinier. Daarnaast is 8% van onze leden beroepsmatig bezig met tuinieren. 
Vrijwel alle leden, 93,69%, hebben een siertuin al dan niet in combinatie met een moestuin of terras met planten. 14 respondenten geven aan dat zij tuinieren in een volkstuin. Kortom 46,84% van onze leden is naast hun siertuin, ook actief aan het tuinieren in een moestuin of volkstuin. Daarnaast geven de leden in het open vragen gedeelte aan dat onze afdeling vooral moet doorgaan op de ingeslagen weg, maar ook dat we nadrukkelijk op zoek moeten als afdeling naar verjonging en ons bezig moeten houden met actuele tuinthema’s zoals verduurzaming. Verder wordt aangegeven om meer te doen aan de sociale cohesie binnen de afdeling. Vooral leden die nog niet zolang lid zijn geven aan dat zij niet meedoen aan activiteiten omdat iedereen elkaar kent. Dit laatste punt is zeker waar gezien het feit dat onze leden vaak al lang lid zijn van de vereniging. Nieuwe leden worden echter snel opgenomen, is de ervaring van het bestuur. Dat neemt niet weg dat wij hier als afdeling meer aandacht aan moeten besteden.