Zuid-Kennemerland

Verslag ALV 2021.

Verslag van de Algemene LedenVergadering van Groei&Bloei Zuid-Kennemerland gehouden op dinsdag 12 oktober 2021. 

Aanwezig van het bestuur: Inge Retra, ad interim voorzitter, Yvonne Hassing , penningmeester, Loulou Cevat, secretaris, Carla Ruigrok, Hans Stolvoort en Jaap Kuijpers. 

 

1) Opening 
De vergadering wordt om 19.34 uur door de voorzitter geopend.
Er hebben 33 leden, inclusief het bestuur, de presentielijst ingevuld.

2) Binnengekomen stukken 
Er zijn geen binnengekomen stukken.

3) Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.

4) Bestuur: 
Ad interim voorzitter Inge Retra heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten en zij wordt bij acclamatie (en applaus even later) benoemd.

Loulou Cevat treedt af als secretaris en bestuurslid. Er is nog geen opvolger voor haar. De voorzitter, Inge Retra, dankt Loulou voor haar goede werk als secretaris en ook voor haar diensten met betrekking tot open tuinen. Loulou ontvangt onder applaus een fraai boeket.

Yvonne Hassing, penningmeester treedt ook af, maar blijft als waarnemend penningmeester aan totdat er een vervanger zich heeft aangemeld. Inge dankt ook Yvonne voor al haar werk en ook Yvonne ontvangt onder applaus een mooi boeket.

Inge memoreert het feit dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor de openstaande vacatures en roept de aanwezigen op om te bezien of ze iets voor onze afdeling zouden kunnen betekenen.

Inge meldt dat onze voormalige voorzitter, Jan Brouwer, die nu deel uitmaakt van het landelijk bestuur, in die hoedanigheid het woord wil voeren.
Vervolgens noemt ook Jan het belang van vrijwilligers en vraagt Roger Downing naar het podium te komen. Hij dankt Roger voor zijn werk als ledenadministrateur. Roger heeft destijds de ledenadministratie op zich genomen, na het plotselinge overlijden van zijn voorganger, Marja Holthuijzen. Hij zorgde ervoor dat de inhoud van de kaartenbakken van Marja digitaal beschikbaar werd. Door zijn vriendelijke houding zorgde Roger ervoor dat leden, die klachten of problemen hadden, zich gehoord en gewaardeerd voelden. Na deze lovende woorden overhandigde Jan aan Roger de oorkonde van Groei & Bloei voor grote verdiensten en knoopte Roger het bijbehorende zilveren speldje met robijn op. De aanwezigen reageren met applaus. Er is natuurlijk ook een prachtig boeket voor Roger.

Inge vraagt Robbert-Jan de Bruijne, die het ledenbeheer van Roger heeft overgenomen, te gaan staan, om zich zo bij de aanwezigen kenbaar te maken. Aldus geschiedt.

5) Verslag van de ALV van 10 maart 2020. Dit was op te vragen bij de secretaris.
Er is geen commentaar. De notulen zijn bij dezen goedgekeurd en vastgelegd.
Inge dankt de webmaster, Chris Cornet, voor het feit dat hij het verslag van deze ledenvergadering zal verzorgen.

6) Sociaal jaarverslag 2020. Dit was terug te vinden in Nieuwsbrief nummer 1 van januari-maart van 2021. Ook dit verslag is goedgekeurd en vastgelegd.

7) Financieel jaarverslag 2020 en verslag kascommissie. 
De penningmeester Yvonne Hassing geeft een toelichting op het verslag, dat via een beamer wordt getoond. Het verwachte tekort is door de pandemie perikelen omgezet in een overschot van € 1150. De inkomsten waren niet of nauwelijks minder dan begroot, terwijl de uitgaven veel minder waren doordat vele activiteiten werden geannuleerd.
Yvonne zegt dat de functie van penningmeester erg leuk is voor mensen die graag met cijfers werken. Het is dan niet moeilijk en zij benadrukt de oproepen van Inge en Jan voor vrijwilligers voor de vele leuke functies, zowel in het bestuur als in de verschillende commissies. 

De kascommissie, bestaande uit Anneke Frӧdenborg, Ria Post en Ankie van de Stadt, heeft de financiën bekeken en gecontroleerd. Anneke is verhinderd en Ria Post leest de conclusies van de commissie voor. Alles is in orde bevonden en de stukken van de penningmeester zijn daarmee goedgekeurd.

8) Begroting 2021. 
De penningmeester Yvonne Hassing licht de begroting weer toe aan de hand van lichtbeelden. Ondanks enigszins tegenvallende inkomsten van adverteerders wordt een overschot van € 530 verwacht.

9) Benoeming kascommissie 2021. 
Anneke Frӧdenborg verlaat de commissie na drie jaar en wordt opgevolgd door Cathrien Dermer, die zich spontaan daarvoor, na oproep van de voorzitter Inge Retra, aanmeldt.

10) Rondvraag.
Bestuurslid Carla Ruigrok benadrukt dat Inge Retra zeer welkom is als nieuwe voorzitter. Er volgt nogmaals applaus.

11) Sluiting
De vergadering werd om 19.57 uur gesloten.