Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2022

Bestuurszaken 
Gelukkig konden we het afgelopen jaar weer bijna een volledig programma draaien, met lezingen, workshops, dagtochten en een buitenlandreis. Het bestuur is vijf maal bij elkaar gekomen om te vergaderen. Verder is er veelvuldig overleg geweest per e-mail of telefoon. Er vonden ook enkele bestuurswijzigingen plaats, zodat er nu geen vacatures meer zijn. Op 31 december 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: Inge Retra
Secretaris: Yvonne Hassing
Penningmeester: Wilma Lo-A-Tjong
Leden: Carla Ruigrok, Jaap Kuijpers en Hans Stolvoort 

Ledenadministratie  
De ledenadministratie werd ook het afgelopen jaar bijgehouden door Robbert-Jan de Bruijne. Helaas zijn er veel opzeggingen en minder aanmeldingen geweest, zodat het ledental afgenomen is van 597 naar 566. 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is in 2022 vijf maal verschenen. De eindredactie was weer in handen van Inge Retra en de opmaak werd verzorgd door Hanky Stolvoort. Tussentijds zijn er regelmatig uitnodigingen voor activiteiten aan ons
e-mailadressen- bestand gestuurd, omdat niet alle activiteiten zo lang van tevoren bekend zijn dat ze in de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen.

Website 
De website werd weer vakkundig bijgehouden door Chris Cornet. 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering vond plaats op 5 april. Het financieel jaarverslag werd toegelicht door waarnemend penningmeester Yvonne Hassing. De kascommissie, bestaande uit Ria Post, Ankie van de Stadt en Cathrien Dermer, heeft de financiële stukken goedgekeurd en het bestuur decharge verleend. Ria Post verlaat de commissie en wordt opgevolgd door Sieka Dapper. Tijdens een ingelaste ALV op 6 oktober trad Yvonne Hassing af als penningmeester en werd meteen weer benoemd als secretaris, zodat die vacature nu is vervuld. Wilma Lo-A-Tjong volg- de Yvonne op als penningmeester. 

Lezingen 
In de nieuwe locatie, de Kerk van de Nazarener, werden door Carla Ruigrok vier lezingen georganiseerd. De lezing van 1 januari, kon geen doorgang vinden in verband met corona en werd verplaatst naar 6 oktober. De lezing van
8 september werd afgelast door ziekte van de spreker. 8 februari: Een gezonde tuin door Marie-José Meertens,
8 maart: Balkontuinen anno nu door Hans van Wieren, 6 oktober: Inheemse Wilde Planten door Leo Brand,
10 november: Het toepassen van planten in naturalistische stijl door Arjan Boekel. 

Plantenruilbeurzen 
De plantenruilbeurzen op 23 april en 15 oktober op de kwekerij van Hans en Hanky Stolvoort werden weer druk bezocht, mede dankzij de heerlijke baksels van Hanky. Iedereen ging met fietstassen vol planten naar huis. 

Workshops 
Zaterdag 19 maart gaf Jaap Kuijpers een workshop snoeien. Zondag 3 april waren er twee zaaiworkshops van John Coppens op het Volkstuincomplex Wie Zaait Zal Oogsten. Op 9 en 10 april, in het weekend van de biodiversiteit van de gemeente Bloemendaal, gaf Yvonne Hassing een workshop boomspiegel beplanten in Bloemendaal en Vogelenzang. Zondag 10 april was er ook een paasworkshop bloemschikken door Nicky Markslag. Zaterdag 22 oktober vond de jaarlijkse bollenmandworkshop plaats door Paulout van Wessem, die op zondag 18 december ook de kerstworkshop op zich nam.

De bloemschik- en bollenmandworkshops worden georganiseerd door Paulout van Wessem en Carla Ruigrok. 

Cursus natuurlijk tuinieren 
Op 10, 17, 24 en 31 maart vond er een cursus natuurlijk tuinieren plaats. De cursus werd gegeven door Leo Brand en georganiseerd door Carla Ruigrok. De laatste avond ging over moestuinieren en was facultatief. Er was veel belangstelling voor de cursus. 

Ledenwerving 
Op 9 en 10 april hebben we weer met een stand gestaan op de lentemarkt van de Haarlemmer kweektuin. Zaterdag 14 mei konden we leden werven tijdens de open dag van Kom In Mijn Tuin in Heemstede. Ook op zondag 7 juni zijn er leden geworven tijdens de opentuinendag van de Tuinenstichting. Op 10 september hebben we met een kraampje voor het stadhuis van Heemstede gestaan tijdens een markt voor nieuwe bewoners. Tenslotte hebben we zaterdag 8 oktober leden kunnen werven tijdens de tegelwipactie van de gemeente Bloemendaal in Vogelenzang. 

Dagtochten per bus 
Er was weer veel animo voor de dagtochten, die allemaal even geslaagd waren.
De eerste dagtocht op 27 mei ging naar Gardenista waar veel te zien was. Bij de tweede dagtocht op 10 juni naar Noord-Brabant en Gelderland bezochten we o.a. de prachtige tuin van Martje van den Bosch, die in 2021 een lezing bij ons had gegeven. Op 27 mei werd een aantal tuinen in Noord-Brabant bezocht met als hoogtepunt Tuinen de Verwondering in den Hout. Ook de tweedaagse tocht naar Gelderland op 19 en 20 augustus bood een keur aan boeiende tuinen. 
De commissie dagtochten bestond uit Inge Retra, Karen van den Bosch en Jaap Kuipers. De organisatie van de tochten is in handen van Inge Retra. 

Buitenlandreis 
Dit jaar werd als buitenlandreis de ‘Drielandenreis’ van Garden Tours gekozen, van 22-26 juni. In feite werden er vier landen bezocht met zeer afwisselende tuinen: Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en België.
Er waren 28 deelnemers. De commissie buitenlandreis bestond uit Hans Stolvoort, Susan Dekker en Jaap Kuipers. 

(Avond)tuinbezoeken 
Er waren dit jaar vijf tuinbezoeken, van de vroege lente tot in de herfst. Al op 19 februari was er een wintertuinbezoek in Heemstede. Op 1 april moest een bezoek aan een paar stadstuinen in Haarlem worden afgelast wegens nachtvorst en gladheid. Daarna werden op 24 mei tuinen in Haarlem-Zuid bezocht, op 7 juli tuinen in Velzen-Zuid en op 17 augustus tuinen in Aerdenhout. Het seizoen eindigde met een herfsttuinbezoek in Heemstede op 1 oktober. 

 

Afvaardiging naar ledenraad, rayon en besturendag  
Inge Retra is toegetreden tot de ledenraad en heeft meerdere vergaderingen bijgewoond, al dan niet fysiek.
Op 14 mei zijn Inge Retra en Carla Ruigrok naar het 60-jarig jubileum van Groei & Bloei Midden-Kennemerland geweest. Carla heeft op 19 mei de rayonvergadering in Hoorn bijgewoond. Op 24 september zijn Carla en Inge naar de rayondag in Heerhugowaard geweest. Voor de rayonvergadering van 6 oktober hebben we ons moeten afmelden. Tenslotte heeft Inge op 8 oktober het bestuur vertegenwoordigd op de landelijke besturendag.

                                       30 januari 2023, Yvonne Hassing