Zuid-Kennemerland

Verslag Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2020.

Aanwezig van het bestuur: Jan Brouwer (voorzitter), Yvonne Hassing (penningmeester), Loulou Cevat (secretaris) en de leden Inge Retra, Carla Ruigrok en Hans Stolvoort. Jaap Kuijpers had zich afgemeld.

Ook aanwezig: 53 leden. 

 1. Opening en mededelingen. De vergadering werd om 19.35 uur door de voorzitter geopend. Er waren geen mededelingen.

 2. Binnengekomen stukken. Er waren geen binnengekomen stukken.

 3. Bestuursmutaties. Tijdens deze vergadering treedt Jan Brouwer af als voorzitter en bestuurslid. Er is nog geen opvolger voor hem, wel heeft Robbert-Jan de Bruijne zich bereid verklaard om met het bestuur te gaan meedraaien en op een later tijdstip mogelijk het voorzitterschap op zich te nemen. Mogelijk kunnen we een tussentijdse ALV beleggen om hem als voorzitter te installeren.

 4. Verslag van de ALV van 5 maart 2019. Dit verslag is in 2019 in de nieuwsbrief afgedrukt. Er is geen commentaar op gekomen. De notulen zijn bij dezen goedgekeurd en vastgelegd.

 5. Sociaal jaarverslag 2019. Dit verslag staat afgedrukt in de nieuwsbrief 2 maart/april 2020. Ook dit verslag is goedgekeurd en vastgelegd.

 6. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie. Yvonne gaf een toelichting op het verslag. Er is een positief saldo van 690 euro door de bonus die we ontvingen voor een toename van het ledenbestand met 41 nieuwe leden. De dagtochten werden goed bezocht. 
  Voorstel uit de leden: portokosten verminderen door de papieren nieuwsbrief op te halen bij Hanky Stolvoort. 
  De uitgaven voor het Lustrum zijn van de Reserve bijzondere evenementen afgegaan. Dit veroorzaakt een mindering van 1262 euro van de reserves. De kascommissie, bestaande uit Anneke Freudenborg, Ria Post en Sieka Dapper, heeft de stukken bekeken en goedgekeurd.

 7. Begroting 2020. De nieuwsbrief zal duurder worden. Het verlies is hoger begroot, maar kan meevallen net als in 2019. Er kwam bijval uit de zaal voor de inzet van Hanky om telkens zo’n mooie nieuwsbrief te maken.

 8. Benoeming kascommissie 2020. Sieka dapper verlaat de commissie en wordt opgevolgd door Ankie van de Stadt.

 9. Rondvraag
  Hoe komt het dat onze reserves zo hoog zijn? Antwoord: Er is gespaard van bonussen en rente afdrachten. 

 10. Afscheid Jan Brouwer. Inge Retra deed het woord namens het bestuur. Ze bedankte Jan voor al die jaren inzet, bood hem bloemen aan en gaf vervolgens het woord aan de secretaris van het Hoofdbestuur, Flip van Leeuwen. Flip sprak de vergadering en Jan toe en onderscheidde Jan met een oorkonde en het gouden insigne van de KMTP. 

 11. Sluiting. De vergadering werd om 20.05 uur gesloten.